Tietosuojaseloste

Vajapaikkarekisteri

Tämä on Joensuun Kauhojat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Joensuun Kauhojat ry
Y-tunnus: 0625599-5
c/o Kortetie 12, 80140 Joensuu
sähköposti: info  (at) joensuunkauhojat.net
www.joensuunkauhojat.net

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pekka Saastamoinen
vaja (at) joensuunkauhojat.net

3. Rekisterin nimi

Melontaseura Joensuun Kauhojat ry:n vajapaikkarekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Joensuun Kauhojat ry:n vajapaikkarekisteri on lista henkilöistä, joilla on vuokralla vajapaikka rekisterinpitäjän melontavajasta. Henkilöt ovat pääsääntöisesti rekisterinpitäjän jäseniä, mutta talvisäilytyspaikan tapauksessa henkilö voi olla myös seuran ulkopuolinen. Vajapaikkarekisteri on tarkoitettu vajapaikka-asioiden hoitamista varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Vajapaikkarekisteriin talletetaan henkilön etu- ja sukunimi sekä tieto melontakalustosta, vajapaikasta ja kuluvana vuonna maksetusta vajapaikkamaksusta tai -maksuista. Seuran ulkopuolisen henkilön tapauksessa talletetaan myös yhteystieto (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite).
Kun henkilö irtisanoo vuokraamansa vajapaikan, hänen tietonsa poistetaan seuraavan vuoden alkuun mennessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on henkilön oma tai vajapaikoista vastaavan henkilön ilmoitus. Maksutiedot saadaan seuran taloudenhoitajalta. Tarvittaessa vajapaikkoja vuokraavien jäsenten yhteystiedot saadaan Joensuun Kauhojat ry:n jäsenrekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolisille tahoille ilman jäsenen suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vajapaikkarekisteriä ylläpidetään Joensuun Kauhojat ry:n jäsenrekisterissä (verkossa toimiva jäsenrekisteripalvelu FloMembers). Lisäksi vajapaikkalista ilman yhteystietoja on vajapaikoista vastaavan henkilön henkilökohtaisella tietokoneella. Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole; jos tuloste tarvitaan vajapaikkojen tarkistamista varten, se tuhotaan, kun tiedot on tarkistettu ja korjattu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjausta

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”).

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).